Prats florits

 

Un prat florit és una zona enjardinada que mescla vàries plantes autòctones
o hortícoles procedents de llavor.

 • Vivaces
 • Anuals
Tipus diferents:

 • Gramínies
 • Plantes de flor
 • Lleguminoses

Combinen diferents períodes de floració, de manera que es vagin
succeint els diferents colors durant diversos mesos.

També hi ha barreges específiques:

 • Foment biodiversitat
 • Mel·liferes
 • Ocells
Afavorir les plantes nectaríferes i pol·líferes permet reforçar les colònies d’abelles, quan aquestes surten de l’hibernació. Algunes espècies ofereixen un interès apícola real per a les abelles, D’altres atrauen també altres insectes pol·linitzadors oferint-los recursos més diversificats i regulars,
com pol·len de bona qualitat.
AVANTATGES

 • Efecte molt espectacular a la primavera
 • Embelleix les zones de descampats, marges i zones periurbanes
 • Fàcil a implantar: sembra
 • Permet reduir les segues/desbrossats
 • S’adapten molt bé a zones amb sòls pobres, sense reg, etc.
 • Requereixen un manteniment mínim